Klant worden?
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0

  Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP


  Ondernemingsgegevens


  LouVik bv
  Kouterbosstraat 26
  9420 Erpe
  België
  BTW BE0899.476.743
  [email protected]
  +32 (0)53 59 00 99
  +31 (0)85 888 24 79

  Artikel 1: Algemene bepalingen

  LouVik bv is importeur en groothandel.  Het cliënteel van LouVik zijn enkel wederverkopers die onze producten onveranderd doorverkopen aan end-users/particulieren.
  Prijzen op de website worden enkel zichtbaar na inloggen met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gebruikersnaam en wachtwoord worden toegezonden na controle van de ingegeven klantgegevens en akoord door LouVik.  Om te kopen bij LouVik heeft de klant een geldig BTW-nummer nodig.  Klanten zonder BTW-nummer worden niet toegelaten.
  Evenmin klanten die niet als doel hebben onze producten door te verkopen in hun winkel of webstore en/of klanten die geen creatieve bijactiviteit hebben, zoals bepaald door de NACE-codes.  


  Per order dient een minimumbedrag te worden aangekocht. Dit is 250,00 € exclusief BTW, voor de Silhouette-toestellen is er eveneens een minimumaantal aan dezelfde toestellen per bestelling.

  De elektronische webwinkel van LouVik bvba, een detailhandel met maatschappelijke zetel te Kouterbosstraat 26, 9420 Erpe (België), BTW BE0899.476.743, (hierna 'LouVik') biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen en diensten online aan te kopen. 
  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij LouVik. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van LouVik houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door LouVik aanvaard zijn.  Artikel 2: Prijs

  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


  Artikel 3: Aanbod

  Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

  Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LouVik niet. LouVik is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. LouVik is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


  Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LouVik. LouVik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

  Pre-order bestellingen kunnen geplaatst worden, waarbij LouVik zich het recht voorbehoudt om de prijs en/of afbeeldingen te wijzigen op het moment dat het artikel beschikbaar komt.
  Pre-Order bestellingen worden uitgeleverd zodra een artikel uit de bestelling beschikbaar is. In de mate van het mogelijke worden hiervoor geen extra verzendkosten aangerekend.
  Pre-Order bestellingen kunnen geplaatst worden zonder betaling of op rekening (mits akkoord), zodat dit wordt beschouwd als een reservering van de pre-order artikelen. Bij het moment van beschikbaar komen van de artikelen, wordt de factuur opgemaakt of wordt een onmiddellijke betaling gevraagd.

  Artikel 4: Online aankopen

  De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

  - via Mollie
  - via bankkaart Mastercard of MisterCash
  - via overschrijving op rekeningnummer BE79 1431 0192 0833 

  De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van LouVik.

  De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. 

  LouVik is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

   

  Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van LouVik. 
  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LouVik te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


  Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover LouVik beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 18% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 18% op het betrokken bedrag, met een minimum van 75 euro per factuur.


  Onverminderd het voorgaande behoudt LouVik zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


  Artikel 7: Levering

  Alle artikelen worden zo snel mogelijk na ontvangst van betaling verzonden - indien het artikel op voorraad is-  via Bpost of DPD.

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

  Bestellingen kunnen niet afgehaald worden.

  Artikel 8: Garantie

  a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

  Alleen natuurlijke personen hebben de hoedanigheid van consument.

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

  Bij de verkoop aan rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, overheden en instellingen van openbaar nut, enz.) en tussen professionelen onderling (b2b) geldt deze wettelijke garantieregeling niet.

  Tussen professionelen onderling is de wettelijke regeling verborgen gebreken (art. 1641-1649BW)
  van toepassing

  b. Algemeen

  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de LouVik klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan LouVik. 

  Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
  Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

  De garantie is niet overdraagbaar. 

  Van toestellen die moeten nagekeken of hersteld worden, zal bepaald worden door de aard van het gebrek of dit binnen de garantie is. Deze bepaling gebeurt door LouVik of door de producenten van het toestel. Het toestel waarvan een garantiedefect wordt vermoed, wordt verzonden door de klant na akkoord van LouVik. 
  Blijkt dat het te herstellen of kapotte toestel geen garantiegebrek vertoont, dan wordt eerst een bestek opgemaakt betreffende de herstelling. Na akkoord van de klant wordt deze herstelling uitgevoerd.
  Het toestel kan nadien terug opgehaald worden in de winkel of wordt op kosten van de klant opnieuw verzonden.
  Toestellen die wel degelijk een garantiegebrek vertonen, worden kosteloos vervangen door LouVik.

  c.  Indien LouVik ten onrechte op haar garantieverplichting wordt aangesproken, bijvoorbeeld in het geval van storing te wijten aan externe factoren als stofvorming, kabelbreuk of storingen welke door eenvoudig ingrijpen door de koper zelf zijn op te lossen, bijvoorbeeld door een reset aan de hand van de handleiding of een update van de firmware van de elektronische snijtoestellen, worden naar aanleiding hiervan door LouVik verrichte werkzaamheden aan de Koper in rekening gebracht conform het op dat moment geldende tarief.


  Artikel 9: Herroepingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

  De consument heeft het recht aan LouVik mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
  Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de LouVik klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan LouVik, Kouterbosstraat 26, 9420 Erpe, België.
  Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

  De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt LouVik zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

  Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 


  Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
    1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
    2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
    3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
    4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

  Door de aard van de elektronische snijtoestellen en transferpersen moeten deze ongebruikt zijn en niet geregistreerd bij de desbetreffende leveranciers (Silhouette - Secabo - Cricut - Sawgrass - Calortrans).
  Bij registratie van deze toestellen en dus het ontvangen van de voordelen (bv. gratis tegoed in afbeeldingendatabase, gratis academylessen...), krijgen deze goederen een persoonlijk karakter en kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen.

  Eveneens zijn uitgesloten van herroeping: alle artikelen uit de categorie "SNIJFOLIES".  Deze worden op maat besteld, en worden nooit beschouwd als een voorraadartikel.  Deze aankopen worden beschouwd als "het bestellen van goederen op maat", en maken geen deel uit van art. VI. 47 §1. van het Wetboek van economisch recht.


  Invulformulier voor retourzendingen.

  Artikel 10: Privacy

  De verantwoordelijke voor de verwerking, LouVik, Kouterbosstraat 26, 9420 Erpe respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden].

  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LouVik, Kouterbosstraat 26 , 9420 Erpe, België, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot LouVik, Kouterbosstraat 26, 9420 Erpe, België, [email protected].

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, LouVik heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

  LouVik houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].


  Artikel 11; Gebruik van cookies

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

  Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

  Het nalaten op gelijk welk moment door om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

  Artikel 13: LouVik Klantendienst


  De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 53 59 00 99 via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres :Kouterbosstraat 26, 9420 Erpe.


  Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van LouVik. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

  LouVik kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 


  Artikel 15: Bewijs

  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


  Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde, België bevoegd.

  LouVik BV

  Kouterbosstraat 26
  9420 Erpe
  België Bekijk op Google Maps

  BE 0899.743.476

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »